top of page

Umowa licencyjna vs. umowa o przeniesienie praw autorskich


software-417880_1280

Ustalenie tego, jaki rodzaj umowy będzie korzystny w danej sytuacji jest ważne zarówno dla twórców utworów (np. malarzy, pisarzy, projektantów, programistów), jak i korzystających z tych utworów. Ten wybór będzie decydował o tym, jakie prawa i przez jaki okres im przysługują w związku z autorstwem lub korzystaniem z danego utworu. 

Umowa licencyjna

Umowa licencyjna to umowa ureguowana w art. 66-68 prawa autorskiego, poprzez którą jeden podmiot zezwala na korzystanie ze swego utworu innemu podmiotowi.

Wyróżnia się umowę licencyjną:

 1. niewyłączną

 2. wyłączną

Umowa licencyjna niewyłączna określa, że twórca utworu (licencjodawca) ma nadal możliwość udzielania dalszych licencji. Natomiast umowa licencyjna wyłączna daje korzystającemu z utworu (licencjobiorcy) wyłączne prawo korzystania z utworu.

Warunki stawiane umowie licencyjnej wyłącznej:

 1. forma pisemna

 2. może zostać zawarta na czas nieoznaczony, a jeśli nie wskazano tego, to uważa się, że została zawarta na okres 5 lat, gdy została zawarta na okres dłuższy przyjmuje się, że została zawarta na czas nieoznaczony.

Niewypowiadalność licencji zawartej na oznaczony czas

Licencja zawarta na okres dłuższy niż 5 lat nie może zostać wypowiedziana i dopiero po tym okresie staje się licencją zawartą na czas nieoznaczony i można dokonać jej wypowiedzenia.

Licencjobiorca może udzielać sublicencji tylko jeśli zostało to przewidziane w licencji.

Licencja może stać się licencją dożywotnią (wieczysta), ale katalog praw, które przysługują licencjobiorcy jest ciągle odmienny niż ten, który przysługuje twórcy utworu.

Czy zatem jest inne wyjście w sytuacji, gdy korzystający z utworu chce nabyć prawa do niego?

Tak, takim rozwiązaniem może być zawarcie umowy o przeniesienie praw autorskich.

Umowa o przeniesienie praw autorskich

Umowa o przeniesienie praw autorskich stanowi zbiór postanowień, na mocy których twórca utworu przenosi trwale prawa, które mu przysługują na inną osobę. Umowa ma skutek zobowiązująco-rozporządzający i cechuje ją trwałość. Z tą umową wiąże się prawo do wyłącznego korzystania z utworu.

Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Pola eksploatacji

Kluczowe dla obu rodzajów umów jest określenie pól eksploatacji, na których odbywa się korzystanie z utworu. Co do zasady, pola eksploatacji powinny zostać precyzyjnie określone w umowie i nie można wskazywać pól eksploatacji, które nie są znane w momencie zawarcia umowy. Oto przykładowe pola eksploatacji (art. 50 prawa autorskiego):

 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Co należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu wyboru między umową licencyjną a umową o przeniesienie praw autorskich?

Zarówno twórca utworu, jak i korzystający z niego przy podejmowaniu decyzji o tym, na jaką umowę się zdecydować powinni wziąć pod uwagę szereg okoliczności.

Twórca utworu powinien w szczególności rozważyć:

 1. Jakie ma plany związane ze swą twórczością? Czy zamierza wykorzystywać ten utwór w przyszłości?

 2. Czy zamierza osiągać korzyść majątkową z tego tytułu stale czy jednorazowo?

 3. Czy jego utworem może być zainteresowana większa grupa osób?

 4. Czy zamierza udoskonalać swój utwór?

 5. Czy zamierza zawierać sam umowy licencyjne z korzystającymi z jego utworu czy zawrze jedną umowę o licencję wyłączną i dopuści tym samym sublicencje?

Korzystający z utworu powinien w szczególności rozważyć:

 1. Jakie ma plany związane z danym utworem? Czy zamierza go udoskonalać?

 2. Czy zlecał wykonanie tego utworu?

 3. Czy zamierza cyklicznie uiszczać opłaty czy uczyni to jednorazowo?

 4. Co zyska nabywając prawa do tego utworu?

Stan na dzień: 8 lutego 2019 roku

Foto: pixabay.com

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page