top of page

Bazy danych (database) i ich ochrona prawna


Stosunkowo rzadko mówi się o możliwości ochrony baz danych. W świecie, w którym posiadane dane decydują o pomyślności przedsięwzięć temat ten ciągle zyskuje na znaczeniu. Jeszcze bardziej istotne staje się to, aby potrafić wykorzystywać posiadane dane i do tego właśnie potrzebne są usystymatyzowane bazy danych.

Rodzaje ochrony baz danych

Bazy danych chronione są dwojako poprzez:

 1. Prawo autorskie

 2. Ochronę sui generis, która wynika z ustawy o ochronie baz danych z 27 lipca 2001 roku.

Dodatkowo ochrona baz danych może wynikać z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i innych ustaw.

Definicja bazy danych

Jak wskazano w ustawie, baza danych to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.

Przy określaniu sposobu ochrony baz danych należy mieć na uwadze, że:

 1. przyznanie ochrony uzależnione od spełnienia przesłanki oryginalności i indywidualności

 2. nakład finansowy i poświęcony czas – jako takie nie stanowią przesłanki udzielenia ochrony na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim,

 3. prawa osobiste – art. 16 (prawa te są nieograniczone w czasie)

 4. prawa majątkowe – art. 17 (prawa te trwają przez okres życia twórcy i 70 lat po jego śmierci – art. 36)

Ochronie sui generis podlegają wszystkie bazy danych, także twórcze bazy danych spełniających cechy utworu (podwójna ochrona).

Komu przysługują prawa do baz danych?

Prawa do baz danych przysługują producentowi, którym jest osoba, której nazwisko lub firmę (nazwę) w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach bazy danych lub której nazwisko lub firmę (nazwę) podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnieniem bazy danych.

Producentowi przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości.

Treść prawa producenta bazy danych – art. 6

 1. Prawo do pobierania danych w odniesieniu do całości lub istotnej ilościowo lub jakościowo części bazy danych

 2. Prawo do wtórnego wykorzystania w odniesieniu do całości lub istotnej ilościowo lub jakościowo części bazy danych

Prawo przysługuje producentowi przez okres 15 lat od sporządzenia bazy danych i istnieje możliwość „przedłużenia” czasu trwania ochrony.

Na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji można rozważać co najmniej poniższe trzy przypadku naruszenia praw do baz danych:

 1. art. 3 – przejmowanie zawartości bazy danych jako działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami

 2. art. 11 tajemnica przedsiębiorstwa

 3. art. 13 niewolnicze naśladownictwo

Stan na dzień: 5 kwietnia 2019 roku

Foto: pixabay.com

40 wyświetleń0 komentarzy

Comentários


bottom of page