top of page

Kredyty frankowe - porady prawne

Zaktualizowano: 2 kwi 2020Umowy o kredyty hipoteczne waloryzowane do CHF (indeksowane/denominowane)


Od kilku lat zajmuję się sprawami tzw. kredytów frankowych i obserwuję to, jak zmienia się ich często bardzo trudnią sytuacja prawna Frankowiczów. Przedstawiam poniżej krótkie omówienie problemu oraz zakres moich usług prawnych w tego rodzaju sprawach.

Na czym polega problem kredytobiorców frankowych (tzw. Frankowiczów)?


Brak pełnej informacji o ryzyku walutowym: Osoby, które zdecydowały się na zawarcie kredytów indeksowanych lub denominowanych często nie zdawały sobie sprawy z tego, jakiego zobowiązania się podejmują. Pomimo obowiązującej od 2006 roku Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, banki spełniały obowiązki dotyczące udzielenia informacji w taki sposób, że klienci przy zawieraniu umowy kredytu nie zdawali sobie sprawy z realnych zagrożeń związanych z zaciągnięciem takiego kredytu. Przygotowywane przez banki symulacje spłat rat kredytu nie przewidywały aż tak dużego wzrostu kursu walut.


Tzw. ustawa antyspreadowa z 2011 roku nie rozwiązała problemu: W dniu 26 sierpnia 2011 roku weszła w życie tzw. ustawa antyspreadowa, która przewidywała zwrot zawyżonych przez banki tzw. spreadów, czyli różnic między ceną zakupu a ceną sprzedaży walut obcych. Od wejścia w życie ustawy wprowadzono obowiązek dla banków do zamieszczania w umowach zasad, na podstawie których będą obliczane spready. Przewidziano również możliwość spłaty rat bezpośrednio w walucie obcej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych ze skorzystaniem z tego uprawnienia. Ustawa próbowała rozwiązać problem przynajmniej w pewnym zakresie, ale niestety efekty okazały się niezadowalające.


Kluczowe zagadnienia prawne w sprawach frankowiczów:

Już teraz w wielu sprawach zapadły korzystne dla frankowiczów orzeczenia sądów uznające klauzule umowne za niedozwolone albo nieważne czy też uznające umowy kredytów za nieważne oraz zasądzające zwrot nadpłaty. Orzecznictwo jest jednak ciągle niejednolite. Kredytobiorcy walcząc o swoje prawa decydują się na pozwy indywidualne, pozwy zbiorowe, ale również na postępowania polubowne prowadzone przed Rzecznikiem Finansowym czy przed innymi instytucjami.


Wśród najbardziej problematycznych postanowień w umowach kredytów frankowych są:


- RYZYKO ZMIENNEGO OPROCENTOWANIA: Wśród głównych zarzutów w stosunku do banków oprócz ryzyka walutowego najczęściej znajduje się zarzut obowiązywania w zawartej umowie kredytu klauzuli zmiennego oprocentowania (w takiej formie, jaka jest niedozwolona, gdyż w ogólności pod pewnymi warunkami klauzula może zostać zastosowana).


- KLAUZULA PRZELICZENIOWA: Inny częsty zarzut dotyczy obowiązywania klauzuli indeksacyjnej, która pozwala bankowi na dowolny wybór kryteriów i ustalanie kursu w tabelach kursów sprzedaży/kupna banku przy obliczaniu wysokości wypłaty kredytu i spłaty rat kredytu, co powoduje, że przez arbitralne decyzje banków dochodzi do nieuzasadnionego zwiększenia świadczenia pieniężnego po stronie kredytobiorcy.


Moja pomoc prawna świadczona w sprawach kredytów frankowych polega na:

  • Sporządzeniu opinii prawnej po przeprowadzeniu analizy umowy kredytu/pożyczki

  • Reprezentacja przed Rzecznikiem Finansowym / Miejskim lub Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

  • Sporządzenie reklamacji, pozwu i dalszych pism procesowych

  • Reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  • Doradztwo i reprezentacja przed sądami wszystkich instancji

  • Doradztwo i reprezentacji w postępowaniach po prawomocnym zakończeniu postępowania (postępowanie wieczystoksięgowe, postępowanie egzekucyjne)


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną w sprawie kredytu frankowego, zapraszam do kontaktu.
17 wyświetleń0 komentarzy

コメント


bottom of page