top of page

Abonament RTV: zwolnienia, umorzenia i kary


test-pattern-152459_1280

Abonament RTV

Opłaty abonamentowe są pobierane za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego powstaje obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej.

Kiedy i jak płacić abonament?

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego i ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.

Rejestracja odbiorników

Ciągle obowiązują przepisy, które stanowią, że rejestracji odbiorników RTV dokonuje się w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego (Poczty Polskiej SA), w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.

Stawki abonamentu w 2019 roku

Opłata za użytkowanie odbiornika radiofonicznego:

 1. Abonament RTV 2019 za radioodbiornik – miesiąc 7,00 zł

 2. Abonament RTV 2019 za radioodbiornik – dwa miesiące 13,60 zł

 3. Abonament RTV 2019 za radioodbiornik – trzy miesiące 20,15 zł

 4. Abonament RTV 2019 za radioodbiornik – sześć miesięcy 39,90 zł

 5. za rok 75,60 zł

Opłata za użytkowanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:

 1. Abonament RTV 2019 – jeden miesiąc 22,70 zł

 2. Abonament RTV 2019 – dwa miesiące 44,05 zł

 3. Abonament RTV 2019 – trzy miesiące 65,35 zł

 4. Abonament RTV 2019 – sześć miesięcy 129,40 zł

 5. Abonament RTV 2019 – rok 245,15 zł

Zwolnienia i umorzenia opłat abonamentowych

Osobami uprawnionymi do zwolniona od opłat abonamentowych są m.in.:

 1. osoby, które ukończyły 75 rok życia,

 2. osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

 3. kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

 4. osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby, które kwalifikują się do zwolnienia, by uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów:

 1. potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz

 2. oświadczenie (pobierz wzór oświadczenia).

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

Decyzję w sprawie umarzania lub rozkładania na raty zaległości w opłatach abonamentowych zgodnie z ustawą podejmuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek abonenta, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe.

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć:

 1. na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP2 (wymagany jest ważny kwalifikowany podpis cyfrowy, bądź profil zaufany),

 2. osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub

 3. drogą pocztową na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Departament Budżetu i Finansów Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa

Kara za niepłacenie

Kara za niepłacenie abonamentu może wynieść nawet 30-krotność miesięcznej opłaty czyli 680,10 zł.

Częste pytania:

 1. Dlaczego mam płacić abonament RTV, jeśli płacę za telewizję kablową?Wnoszenie opłaty abonamentowej jest obowiązkiem każdej osoby posiadającej odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny. Powodem obciążenia posiadaczy odbiorników tym obowiązkiem jest chęć zapewniania, aby publiczna radiofonia i telewizja rzeczywiście realizowała misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Opłata ta jest niezależna od opłat wnoszonych na rzecz operatorów sieci kablowych, czy operatorów platform satelitarnych, z którymi zawarto odrębne umowy cywilnoprawne.

 2. Jeśli mam w domu dwa odbiorniki, to czy za oba muszę uiszczać abonament? Osoby fizyczne uiszczają miesięcznie jedną opłatę (radiową lub radiowo-telewizyjną) niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie.

 3. „Mam telewizor, ale go nie oglądam” – czy mogę się tak bronić? Nie. W takiej sytuacji przyjmuje się domniemanie, że jeśli odbiornik jest podłączony do anteny, możliwe jest jego uruchomienie i działa, to obowiązuje domniemanie, że posiadac korzysta z tego sprzętu.

Stan na dzień: 30 kwietnia 2019 roku

Foto: pixabay.com

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page