top of page

Prawa zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych - porady prawne

Zaktualizowano: 2 kwi 2020


KIM JEST ZATRZYMANY?

Zatrzymanym jest osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa wobec której zastosowano środek przymusu w postaci pozbawienia wolności.

Osoba zatrzymana ma prawo zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie niejasności do funkcjonariusza Policji.


Do zatrzymania dochodzi, gdy

 • istnieje prawdopodobieństwo, że osoba ta popełniła przestępstwo oraz zachodzi obawa, że może uciec lub utrudniać postępowanie.

 • nie można ustalić jej tożsamości lub organy ścigania zamierzają przeprowadzić szczególny rodzaj postępowania.


JAK DŁUGO MOŻNA BYĆ ZATRZYMANYM PRZEZ POLICJĘ?

W Polsce można zostać zatrzymanym na maksymalnie 48 godzin. W tym czasie, policja musi wystąpić do sądu o tymczasowe aresztowania, a w innym wypadku dojść musi do zwolnienia.

Sąd ma maksymalnie 24 godziny na podjęcie decyzji o tymczasowym aresztowaniu. To oznacza, że każda osoba może zostać zatrzymana na maksymalnie 72 godziny, czyli 3 dni, chyba że dojdzie do wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.


PROTOKÓŁ Z ZATRZYMANIA

Zatrzymany powinien otrzymać protokół z zatrzymania, a w nim powinny znaleźć się takie informacje jak:

 • imię i nazwisko funkcjonariusza dokonującego zatrzymania,

 • dzień ze wskazaniem dokładnej godziny,

 • miejsce zatrzymania,

 • przyczynę zatrzymania,

 • określenie przestępstwa, o które zatrzymany jest podejrzewany.


JAKIE MA PRAWA ZATRZYMANY?

 1. Prawo do bycia wysłuchanym: możesz opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, ale możesz też odmówić składania wyjaśnień bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Prawo do kontaktu z prawnikiem: masz prawo do niezwłocznego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym.

 3. Prawo do zaskarżenia: masz prawo w ciągu 7 dni od zatrzymania złożyć zażalenie do sądu.

 4. Prawo powiadomienia innych o zaistniałej sytuacji: możesz żądać, aby powiadomiono o tym: osobę najbliższą lub inną wskazaną, szkołę lub uczelnię, pracodawcę, dowódcę; powiadomienie odbywa się tylko na wniosek.

 5. Prawo do uzyskania niezbędnej pomocy medycznej: należy o wszelkich dolegliwościach poinformować funkcjonariuszy.


JAKIE OBOWIĄZKI MA ZATRZYMANY?

 1. Poddać się oględzinom ciała i badaniom niepołączonym z naruszeniem ciała.

 2. Pozwolić pobrać odciski palców.

 3. Pozwolić się sfotografować i okazać innym.

 4. Pozwolić na pobranie wymazu ze śluzówki policzków.


A jeśli czynność przeprowadza pracownik służby zdrowia musi poddać się:


 1. Badaniom psychologicznym i psychiatrycznym.

 2. Badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na ciele.


CZYM JEST TYMCZASOWE ARESZTOWANIE?

Tymczasowe aresztowanie jest stosowane jako środek zapobiegawczy, który stanowi odizolowanie osoby od świata zewnętrznego na czas określony (3 miesiące) z możliwością dalszego przedłużenia tego okresu decyzją Sądu.

Przyczyną tymczasowego aresztowania jest to, że organy ścigania przyjmują wysokie prawdopodobieństwo, że doszło do popełnienia przestępstwa, a zastosowanie tymczasowego aresztowania jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania.


JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ TYMCZASOWO ARESZTOWANYM?

Tymczasowo aresztowanym przysługuje:

 • Prawo odmowy wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania.

 • Prawo do obrońcy z urzędu lub z wyboru.

 • Prawo zaskarżenia postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.

 • Prawo do informacji: treści zarzutów, uzupełnienia i zmiany. zarzutów, kwalifikacji prawnej przestępstwa.

 • Prawo do powiadomienia innych o zaistniałej sytuacji.

 • Prawo do uzyskania pomocy medycznej.

W razie sprzeciwu wobec decyzji sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania można złożyć zażalenie do sądu w terminie 7 dni. Sąd powinien rozpoznać to zażalenie najpóźniej przed upływem 7 dni od przekazania go Sądowi.


ZASTOSOWANIE INNYCH ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH (NP. KAUCJA LUB DOZÓR POLICJI)

Istnieje też możliwość starania się o zastosowanie innych środków zapobiegawczych tj. dozoru policji , poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju i inne. Sąd powinien rozstrzygnąć taki wniosek w terminie 3 dni, a kolejny taki wniosek można składać dopiero po upływie kolejnych 3 miesięcy.


Jak mogę Państwu pomóc?


Mogę udzielić porady prawnej i Państwa reprezentować:


- przy czynnościach zatrzymania

- przy czynnościach przeszukania

- w postępowaniu o zastosowanie tymczasowego aresztowania i jego przedłużenia i/lub zastosowania innych środków zapobiegawnych

- w postępowaniach karnym przed sądem we wszystkich instancjach

- w postępowaniach karnym po uprawomocnieniu się wyroku

- w postępowaniach przed sądem penitencjarnym


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani poradą prawną dla siebie lub osób Państwu bliskich w zakresie zatrzymania i tymczasowego aresztowania, zapraszam do kontaktu.


7 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page