top of page

ZNACZENIE ART. 3 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

justice-2060093_1280

Czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 uznk

Art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk), który zawiera ogólną definicję czynu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W ustępie drugim artykułu trzeciego wskazano przykłady czynów nieuczciwej konkurencji.

Przepis ten stanowi klauzulę generalną, najogólniej mówiąc, to przepis prawa, który zawiera w sobie niedookreślone pojęcia (np. „dobre obyczaje”), które  dopiero w konkretnym stanie faktycznym nabierają znaczenia.

Funkcje art. 3 uznk

Klauzula generalna zawarta w przepisie art. 3 ust. 1 uznk pełni trzy zasadnicze funkcje: definiującą, uzupełniającąi korygującą.

1.Funkcja definicyjna (definiująca) odnosi się do tego, że art. 3 definiuje pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji. Aby można było mówić o czynie nieuczciwek konkurencji czyn (działanie lub zaniechanie) musi zostać podjęte w związku z działalnością gospodarczą, a jego sprawcą może być co do zasady przedsiębiorca (aczkolwiek od tej zasady przewidziano wyjątki).

2. Funkcja uzupełniająca polega na tym, że aby zakwalifikować działanie określonego podmiotu jako czyn nieuczciwej konkurencji, nie jest konieczne wykazanie przesłanek któregokolwiek z czynów określonych w rozdziale 2 ustawy, lecz wystarcza, aby działanie to spełniało przesłanki określone w art. 3 ust. 1, tj.:

  1. było sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,

  2. zagrażało lub naruszało interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Klauzula generalna tym samym uzupełnia katalog czynów nieuczciwej konkurencji.

3. Funkcja korygująca art. 3 polega na tym, że nawet jeśli dane działanie spełnia przesłanki któregokolwiek z czynów określonych w rozdziale 2 ustawy, lecz jednocześnie nie spełnia przesłanek z art. 3 ust. 1 (np. ze względu na brak nieuczciwości i bezprawności bądź brak zagrożenia interesów konkurenta lub klienta), to możliwe jest uznanie, że dane działanie nie jest jednak czynem nieuczciwej konkurencji.

Jednakże, niektórzy przedstawiciele doktryny podważają funkcję korygującą art. 3 uznk.

Prawo sędziowskie 

Sąd dokonuje oceny czynu nieuczciwej konkurencji w oparciu o przepisy usatwy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W pierwszej kolejności Sąd ocenia zarzucany sprawcy czyn biorąc pod uwagę przepisy art. 5 – 17 d ustawy (nazwane czyny nieuczciwej konkurencji), a następnie bierze pod uwagę klauzulę ogólną z art. 3 uznk. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji często nazywane jest prawem sędziowskim, gdyż ustawa zostawia dużą swobodę sądowi w podejmowaniu decyzji w poszczególnych sprawach.

Stan na dzień: 14 kwietnia 2019 roku

Foto: pixabay.com

57 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page