top of page

Mediacja i mediacja online

„Prawością jest sprawy sporne rozstrzygać raczej słowami aniżeli czynami i orzeczenie rozjemcy przenosić na wyrok sądu, bo rozjemca dostrzega to, co prawe, a sędzia widzi tylko ustawę…” (Sokrates, Etyka Nikomachejska)

Adwokat Judyta Kasperkiewicz posiada uprawnienia mediatora i jest stałym mediatorem w Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz pełni rolę stałego mediatora przy sądach okręgowych. 

Co to jest mediacja?

Mediacja, to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Jest ona procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora, który jest osobą neutralną i bezstronną, niezaangażowaną w konflikt. 

Zadaniem mediatora jest ułatwienie procesu osiągania ugody drogą negocjacji z obiema stronami konfliktu. 

Mediacja w swoim głównym założeniu ma prowadzić do wypracowania porozumienia satysfakcjonującego obie strony typu WYBRANY/WYGRANA, co wymaga od obu stron gotowości do kompromisu. Uwieńczeniem mediacji jest podpisanie ugody. 

KORZYŚCI Z MEDIACJI:

 • Niższy koszt w stosunku do postępowania sądowego

 • Zwrot z urzędu wpisowego w przypadku zawarcia ugody

 • W przypadku nieskutecznej mediacji lub braku zatwierdzenia ugody przez sąd zaliczenie kosztów mediacji w terminie trzech miesięcy na poczet niezbędnych kosztów procesu (art. 98 § 2 k.p.c.)

 • Satysfakcja psychologiczna, merytoryczna i proceduralna własna i dla osób trzecich

 • Możliwość współdecydowania

 • Poczucie bezpieczeństwa wynikające z kontroli wyniku

 • Zatrzymanie eskalacji konfliktu

 • Ostateczne rozwiązanie konfliktu a nie tylko jego rozstrzygnięcie

 • Oszczędność czasu (mediacja sądowa trwa do 3 miesięcy)

 • Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w przyszłości

Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. 

ZASADY MEDIACJI:

 • Dobrowolność

 • Bezstronność mediatora

 • Autonomia konfliktu

 • Neutralność

 • Poufność

 • Nieformalność postępowania

 • Poszanowanie godności

 • Satysfakcja dla obydwu stron – jako wynik mediacji

 • Gotowość do zawarcia porozumienia 

Koszt mediacji strony dzielą zwyczajowo po połowie.


W związku z epidemią coraz popularniejsza staje się mediacja prowadzona online.

Mediacja to wzięcie odpowiedzialności za swój konflikt. 

Co słyszę – zapomnę

Co zobaczę – zapamiętam

Co zrobię. – zrozumiem

~ Konfucjusz 


34 wyświetlenia1 komentarz

1 Comment


Lance
Lance
Aug 02, 2022

Great read thankk you

Like
bottom of page