top of page

Domena internetowa i cyberprzestępstwa przeciwko domenom (cybersquatting, typosquatting)

domain-names-1772243_1280

DOMENA INTERNETOWA

Domena internetowa stanowi ciąg nazw systemu Domain Name System (DNS) wykorzystywany w Internecie, składający się z wyrazów umieszczonych w pewnej strukturze DNS zakończonych stałym sufiksem np. pl.gov.

Domena internetowa w swej strukturze składa się z dwóch części:

  1. nazwy głównej – w zasadzie dowolna, obejmująca litery, cyfry i znak “-” i może obejmować znaki narodowe.

  2. końcówki – odgórnie ustalonego rozszerzenia np. .pl, .de, .eu, .org.

Rozszerzenie jest odgórnie ustalone, ale można wybrać spośród możliwych propozycji. Każdy kraj posiada przypisane rozszerzenie np. Polska – .pl, Rosja – .ru, Niemcy – .de, dla krajów Unii Europejskiej – .eu itd. Rozróżnia się domeny najwyższego poziomu: .com, .net, .org.

REJESTRACJA DOMEN INTERNETOWYCH

Rejestracją domen rządzi zasada – “kto pierwszy, ten lepszy”.

W domenie .pl rejestracji dokonuje NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) poprzez powiązanych z nią partnerów. Inne domeny można rejestrować przez inne wyznaczone do tego podmioty.

Spory dotyczące domen internetowych rozstrzygane są głównie w drodze polubownej poprzez działające w Polsce i za granicą sądy polubowne.

CYBERPRZESTĘPSTWA PRZECIWKO DOMENOM

  1. Cybersquatting – stanowi rejestrację nazwy domeny przed tym, jak zamierzał to uczynić podmiot, dla którego nazwa tej domeny ma znaczenie np. cyberprzestępca rejestruje nazwę domeny po tym jak przedsiębiorca zarejestrował unijny znak towarowy.

  2. Typosquatting – polega na rejestrowaniu przez przestępców nazwy domeny bardzo podobnej lub prawie identycznej i w ten sposób wykorzystują błędy Internautów do generowania własnych zysków.

Odpowiedzialność cywilna

Cybersquatting stanowi piractwo domenowe i w myśl art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który stanowi, że „czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku (…)”.

W przypadku cybersquattingu może dojść również do naruszenia przepisu art. 296 ustawy prawo własności przemysłowej i w ten sposób podmiot, którego znak towarowy został naruszony uzyskuje uprawnienia przewidziane w tym przepisie.

Typosuqatting stanowi celowe korzystanie z domeny internetowej bardzo podobnej do firmy i domeny internetowej konkurenta, co narusza dobre obyczaje, jest zatem czynem nieuczciwej konkurencji. W zależności od sytuacji można podnosić, znajdzie zastosowanie art. 3, 5 i/lub 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Odpowiedzialność karna

Na podstawie art. 305 Prawa własności przemysłowej, osoba, która w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jak można uchronić przed cyberprzestępstwami przeciwko domenom?

Należy pamiętać, aby:

  1. Rejestrować domeny z różnymi rozszerzeniami lub z możliwymi błędami;

  2. Pamiętać o regularnym odnawianiu rejestracji domen.

  3. Zgłaszać naruszenia do odpowiednich sądów (w tym polubownych).

SPORY O DOMENY INTERNETOWE

W razie zaistnienia sporu związanego z domeną .pl można dochodzić rozstrzygnięcia sporu przez sąd powszechny lub jeden z dwóch działających w Polsce sądów polubownych:

  1. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie albo

  2. Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Jeszcze inne instytucje rozstrzygają spory w zakresie domen .eu, .com, .org, .net.

Wybór sądów polubownych wiąże się z możliwością szybszego zakończenia sporu oraz z niższymi kosztami postępowania. Ponadto, strony postępowania polubownego mają większy wpływ na rozstrzygnięcie i ze względu na zasadę poufność mogą zadbać o reputację swoich przedsiębiorstw.

Stan na dzień: 11 lutego 2019 roku

Foto: pixabay.com

28 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page