top of page

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

PRAWO AUTORSKIE

Twórcy i wydawcy

PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Branża e-commerce

PRAWO ZNAKÓW TOWAROWYCH I WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

Startupy

illuminated-crumpled-yellow-paper-light-

PRAWO AUTORSKIE

Pomoc prawna dla twórców i wydawców

Kancelaria EPOQUE świadczy pomoc prawną twórcom i wydawcom w walce o poszanowanie ich praw autorskich. 

Dziełem chronionym prawem autorskim mogą być utwory muzyczne, teksty, projekty, program, choreografia, architektura, literatura, nauka, dokonania audiowizualne i wiele innych.

Adwokat Judyta Kasperkiewicz ma doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony przed naruszeniami praw pokrewnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kurs CopyrightX na Harvard Law School. 

Usługi prawne w zakresie prawa autorskiego:

 • Doradztwo w ramach ochrony praw autorskich i ich naruszenia; 

 • Analiza i przygotowywanie wszelkich umów prawa autorskiego:  

         - umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, 

         - umowy licencyjne i sublicencyjne;

         - umowy merchandisingu reklamowego;

         - umowy o korzystanie z fotografii;

         - umowy o korzystanie z filmu;

         - umowy na korzystanie z programu komputerowego;

         - umowy o retransmisję;

         - umowy o usługi kompozytorskie;

         - umowy o dzieło;

         - klauzul i oświadczeń, które mogą się znaleźć w innych umowach np.

        w umowach o pracę; 

 • Ochrona wizerunku;

 • Analiza i opinie prawne dotyczące dozwolonego użytku oraz praw autorskich do utworów pracowniczych;

 • Reprezentacja w sprawach karnych dotyczących:

      - plagiatu;

      - rozpowszechniania utworów audiowizualnych; 

      - fałszowania oznaczeń towarów;

      - wprowadzania do obrotu podrobionych towarów; 

      - nielegalnego uzyskania danych lub programu komputerowego; 

 • Reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa autorskiego np.:

       - sprawy o zaniechanie działania zagrażającego prawom autorskim osobistym; ​

       - sprawy o usunięcie skutków naruszenia prawa autorskiego osobistego;

       - sprawy o złożenie oświadczenia publicznego;

       - sprawy o zapłatę na cel społeczny;

       - sprawy o zaniechanie naruszeń autorskich praw majątkowych;

       - sprawy o usunięcie skutków naruszenia autorskiego prawa majątkowego; 

       - sprawy o naprawienie szkody (zapłatę odszkodowania) wyrządzonej naruszeniem autorskich praw

       majątkowych; 

       - sprawy o wydanie korzyści uzyskanych z naruszenia autorskich praw majątkowych; 

       - sprawy o złożenie w prasie oświadczenia;

       - sprawy o zapłatę sumy pieniężnej;

       - sprawy o wydanie postanowień tymczasowych w ciągu 3 dni; 

       - sprawy o ochronę wizerunku; 

       - sprawy o ochronę korespondencji; 

 • Prowadzenie sporów dotyczących publikacji prasowych i naruszenia dóbr osobistych;

 • Doradztwo prawne w zakresie ochrony praw do baz danych; 

 • Doradztwo w zakresie zjawiska nieuczciwej konkurencji;

 • Negocjacje na temat przeniesienia majątkowych praw autorskich i umów licencyjnych;

 • Przygotowanie i opiniowanie projektów umów;

 

Kancelaria EPOQUE świadczy usługi prawne w zakresie ochrony praw majątkowych i osobistych twórców i z tego powody jej usługi dotyczą często również ochrony dóbr osobistych, ochrony konkurencji, ochrony prawa nowych technologii, ochrony znaków towarowych i prawo prasowe. 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną w zakresie prawa autorskiego, zapraszam do kontaktu z Kancelarią EPOQUE.

dreamstime_l_173826112.jpg

PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Pomoc prawna w zakresie ochrony danych osobowych

Adwokat Judyta Kasperkiewicz posiada duże doświadczenie w świadczeniu usług związanych z prawem ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie usług świadczonych dla przedsiębiorców z branży handlu elektronicznego (e-commerce). 

Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych 

W związku z tym, że w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), każdy przedsiębiorca przetwarzający dane osobowe powinien uwzględnić te zmiany w funkcjonowaniu swojego przedsiębiorstwa.  

Wyższy poziom ochrony danych osobowych 

RODO to rozporządzenie unijne, które zmienia zasady postępowania z danymi osobowymi. Nowe przepisy mają wymóc na wszystkich przedsiębiorcach w Unii Europejskiej wyższy poziom ochrony danych osobowych. Nowym przepisom podporządkować muszą się wszystkie organizacje przetwarzające dane osobowe w formie elektronicznej, np.: szpitale miejskie, inne placówki medyczne, sklepy internetowe czy uczelnie wyższe. 

RODO dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców działających na terytorium Unii Europejskiej lub mających na jej terenie swoją siedzibę, niezależnie od ich branży czy wielkości. 

Wysokie kary 

Za naruszenie postanowień RODO przewidziany jest znacząco rozbudowany katalog sankcji, w tym wysokie kary pieniężne, których górna granica to nawet 20.000.000 EUR.

Kancelaria EPOQUE świadczy usługi w zakresie prawa ochrony danych osobowych, w tym:  

 1. Sporządzenie projektu dokumentów związanych z ochroną danych osobowych, w tym: 

 • Polityki prywatności

 • Polityki retencji danych

 • Regulamin sklepu internetowego lub aplikacji mobilnej

 • Rejestru czynności przetwarzania danych, 

 • Instrukcji zarządzania systemem informatycznym

 • Polityki bezpieczeństwa

 • Wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

 • Wzoru ewidencji osób upoważnionych

 • Wzoru wykazu pomieszczeń

 • Wzoru oświadczenia dla osoby przetwarzającej dane osobowe, 

 • Oświadczenia o ustanowieniu IOD

2. Reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

3. Reprezentowanie w toku kontroli prowadzonej przez Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Ponadto, Kancelaria EPOQUE realizuje czynności związane z: 

 • Badaniem zgodności postanowień umów z przepisami o ochronie danych osobowych; 

 • Przygotowywaniem polityk i wewnętrznych regulaminów dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony baz danych; 

 • Wsparciem prawnym w przedmiocie umów przenoszących prawa do baz danych; 

 • Przygotowaniem opinii prawnych w zakresie ochrony danych osobowych; 

 • Wsparciem prawnym w sporach z zakresu ochrony danych osobowych; 

 • Analizą zgodności przetwarzania i przechowywania danych osobowych z przepisami prawa;

 • Wsparciem procesów transferu danych osobowych poza granice Polski.

Pakiety RODO:

Pakiet dokumentów „RODO podstawa” został stworzony dla każdego przedsiębiorcy i stanowi minimum, aby spełnić wymagania jakie stawia przed nami RODO. W ramach pakietu otrzymacie Państwo instrukcję prawidłowego wypełnienia następujących dokumentów i procedur: 

 • Polityka bezpieczeństwa

 • Procedura obsługi naruszeń ochrony danych 

 • Procedura realizacji wniosków podmiotów danych 

 • Procedura wyboru podmiotu przetwarzającego 

 • Polityka prywatności (w tym m.in. informacja o cookies, klauzula informacyjna w formularzach kontaktowych na stronie internetowej, klauzula informacyjna do wiadomości e-mail)

Ewidencje i rejestry:

 1. Rejestr wniosków o dostęp do danych osobowych

 2. Rejestr naruszeń

 3. Rejestr podmiotów przetwarzających 

 4. Rejestr czynności przetwarzania

 5. Rejestr zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych

 6. Rejestr kategorii czynności przetwarzania

Materiały dodatkowe:

 1. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Będzie Państwo mogli skorzystać z pakietu „RODO podstawa” jeśli: 

 • nie zatrudniacie Państwo pracowników,

 • wykonujecie pracę u siebie w biurze lub u Klienta w jego siedzibie (nie posiadacie Państwo sali sprzedaży),

 • korzystacie Państwo z zewnętrznych usług np. księgowych,

 • posiadacie Państwo stronę internetową, ale nie wysyłacie Państwo newsletterów i nie prowadzicie akcji e-marketingowych (w przypadku, kiedy realizujecie Państwo kampanie reklamowe drogą elektroniczną i pozyskujecie dane należy dokupić w naszym sklepie pakiet RODO marketing: TUTAJ),

 • komunikujecie się Państwo z kontrahentami drogą elektroniczną (np. e-mailem).

Będziecie Państwo mogli skorzystać z pakietu „RODO plus” jeśli:

 • prowadzicie Państwo sklep lub portal 

 • wysyłacie Państwo newslettery lub prowadzicie Państwo akcje e-marketingowe

 • komunikujecie się Państwo z klientami drogą elektroniczną (np. e-mailem).

Instrukcję prawidłowego wypełnienia dokumentów i procedur wraz z informacją o ich poprawnym zastosowaniu w organizacji.

Materiały podstawowe:

 1. Pakiet zgód marketingowych;

 2. Klauzule informacyjne dla osób, do których adresujesz wysyłkę newslettera lub innego rodzaju marketing bezpośredni.

Ewidencje i rejestry:

 1. Rejestr zgód na przesyłanie informacji handlowych;

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w zakresie prawa ochrony danych osobowych, zapraszam do kontaktu z Kancelarią EPOQUE. 

drawn-light-bulb-question-mark-sign-adhe

PRAWO ZNAKÓW TOWAROWYCH I WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

Pomoc prawna przy rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych w trybie krajowym, europejskim i międzynarodowym 

Co to jest znak towarowy?

 

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić. W szczególności znakiem towarowym może być np. rysunek, wyraz (łącznie z nazwiskami osób), ornament, forma przestrzenna (w tym forma towaru lub opakowania), melodia lub inny sygnał dźwiękowy. 

 

Znakiem towarowym może być slogan reklamowy, kombinacja słów i elementów graficznych, kolory, hologramy, elementy wyróżniające adresów internetowych, postacie przestrzenne (3D) i inne. 

Celem takiego oznaczenia jest odróżnienie towarów bądź usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa funkcjonujących na rynku. 

Posiadanie zastrzeżonego znaku towarowego umacnia zaufanie dla przedsiębiorstwa i pomaga budować profesjonalny wizerunek.

Zgłoszenia znaku towarowego można dokonać osobiście lub za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika np. adwokata.

Rejestracja znaku towarowego możliwa jest w:

 • trybie krajowym – w Urzędzie Patentowym RP (UPRP),

 • trybie europejskim (wspólnotowym) - w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),

 • trybie międzynarodowym – w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO);

 • innych trybach - na terytoriach innych krajów w poszczególnych urzędach patentowych. 

Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego? 

Wysokość kosztów rejestracji znaków towarowych uzależniona jest przede wszystkim od liczby uwzględnionych klas oraz zakresu terytorialnego ochrony.

Na jak długo przyznawana jest ochrona? 

Ochrona jest przyznawana na 10-letnie okresy ochronne z możliwością przedłużenia tego okresu. 

Kancelaria EPOQUE zajmuje się prawem własności intelektualnej i zakres usług obejmuje szereg kategorii spraw związanych ze znakami towarowymi a w szczególności:

 • Badania znaków towarowych;

 • Rejestracja znaków towarowych;

 • Odnawianie i zmiana;

 • Monitoring i Zarządzanie;

 • Umowy;

 • Sprawy sporne;

 • Domeny internetowe;

W przypadku naruszeń, Kancelaria EPOQUE wspiera Klientów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, jak i przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Doradza Klientom w zakresie sporządzania umów licencyjnych, umów cesji, a także wycen wartości znaków towarowych. 

Kancelaria EPOQUE świadczy usługi prawne dotyczące znaków towarowych polegające na:

 • Opracowywanie strategii ochrony oznaczeń wspierającej realizację celów biznesowych i marketingowych;

 • Badanie znaków towarowych na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej, a we współpracy z zagranicznymi pełnomocnikami także w wybranych krajach na całym świecie;

 • Reprezentacja w postępowaniach rejestrowych w trybie krajowym (UPRP), wspólnotowym (EUIPO) oraz międzynarodowym (WIPO), a także we współpracy z zagranicznymi pełnomocnikami w urzędach patentowych na całym świecie;

 • Pomoc prawna przy odnawianiu praw ochronnych i zmiany w rejestrach;

 • Monitoring oznaczeń i opinie dotyczące kolizyjnych rejestracji;

 • Sporządzanie pism ostrzegawcze w sprawach dotyczących znaków towarowych;

 • Reprezentacja w postępowaniu spornym i sądowym wynikających z naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe lub popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji;

 • Opracowywanie opinii prawnych, wyceny znaków towarowych oraz umowy dotyczące znaków towarowych;

 • Mediacje i negocjacje;

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej przy rejestracji znaku towarowego, zapraszam do kontaktu z Kancelarią EPOQUE. 

bottom of page