top of page

POZOSTAŁE USŁUGI

dreamstime_l_135655116.jpg
Zbliżenie mikrofon
Biblioteka College

Mediacje i mediacje online

Szkolenia i prelekcje

Wsparcie dla projektów naukowych

dreamstime_l_135655116.jpg

MEDIACJA I MEDIACJA ONLINE

„Prawością jest sprawy sporne rozstrzygać raczej słowami aniżeli czynami i orzeczenie rozjemcy przenosić na wyrok sądu, bo rozjemca dostrzega to, co prawe, a sędzia widzi tylko ustawę…” (Sokrates, Etyka Nikomachejska)

Adwokat Judyta Kasperkiewicz posiada uprawnienia mediatora i jest stałym mediatorem w Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i pełni rolę stałego mediatora przy sądach okręgowych. 

 

Co to jest mediacja?

 

Mediacja, to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Jest ona procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora, który jest osobą neutralną i bezstronną, niezaangażowaną w konflikt. 

 

Zadaniem mediatora jest ułatwienie procesu osiągania ugody drogą negocjacji z obiema stronami konfliktu. 

 

Mediacja w swoim głównym założeniu ma prowadzić do wypracowania porozumienia satysfakcjonującego obie strony typu WYBRANY/WYGRANA, co wymaga od obu stron gotowości do kompromisu. Uwieńczeniem mediacji jest podpisanie ugody. 

 

KORZYŚCI Z MEDIACJI:

 

 • Niższy koszt w stosunku do postępowania sądowego

 • Zwrot z urzędu wpisowego w przypadku zawarcia ugody

 • W przypadku nieskutecznej mediacji lub braku zatwierdzenia ugody przez sąd zaliczenie kosztów mediacji w terminie trzech miesięcy na poczet niezbędnych kosztów procesu (art. 98 § 2 k.p.c.)

 • Satysfakcja psychologiczna, merytoryczna i proceduralna własna i dla osób trzecich

 • Możliwość współdecydowania

 • Poczucie bezpieczeństwa wynikające z kontroli wyniku

 • Zatrzymanie eskalacji konfliktu

 • Ostateczne rozwiązanie konfliktu a nie tylko jego rozstrzygnięcie

 • Oszczędność czasu (mediacja sądowa trwa do 3 miesięcy)

 • Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w przyszłości

 

Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. 

 

ZASADY MEDIACJI:

 • Dobrowolność

 • Bezstronność mediatora

 • Autonomia konfliktu

 • Neutralność

 • Poufność

 • Nieformalność postępowania

 • Poszanowanie godności

 • Satysfakcja dla obydwu stron – jako wynik mediacji

 • Gotowość do zawarcia porozumienia 

 

Koszt mediacji strony dzielą zwyczajowo po połowie.

 

Mediacja to wzięcie odpowiedzialności za swój konflikt. 

 

Co słyszę – zapomnę

Co zobaczę – zapamiętam

Co zrobię. – zrozumiem

~ Konfucjusz 

bottom of page