top of page

Pomoc prawna w sprawach karnych

Sprawy karne zwykłe

Sprawy karne gospodarcze

Sprawy karne skarbowe

Doświadczenie w sprawach karnych

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu wszelkiego rodzaju spraw karnych. Moje zainteresowania zawodowe, jak i naukowe od 10 lat skupiają się na zagadnieniach związanych z cyberprzestępczością. 

 

Brałam udział w różnorakich  przedsięwzięciach dotyczących prawa karnego, w tym warsztatach, seminariach, obozach naukowych i przykładowo w dniach 9-11 lipca 2019 roku wzięłam udział w szkoleniu dla europejskich prawników będących obrońcami w sprawach karnych zorganizowanym w Barcelonie na temat praw osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych: Train-the Trainer Course „Protection of suspects’ rights during pre-trial detention and interrogation: Practical training for defence lawyers (NetPraLat)”. 

OBRONA OSKARŻONYCH I REPREZENTACJA POKRZYWDZONYCH

Kancelaria EPOQUE świadczy usługi prawne w zakresie szeroko pojętych spraw karnych. Mając na uwadze specyfikę spraw karnych, kiedy to wielokrotnie pomoc prawna jest niezbędna od razu, poza godzinami urzędowania Kancelarii dostępna jestem pod numerem telefonu +48 507 205 077. 

Praktyka dowodzi, że aby efektywnie zabezpieczyć interesy Klienta profesjonalna pomoc adwokata jest konieczna już od samego początku każdej sprawy. Często niezbędne jest zabezpieczenie i zgromadzenie dowodów niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, dlatego też Kancelaria EPOQUE świadczy usługi od wczesnego etapu postępowania przygotowawczego.

Usługi Kancelarii EPOQUE dotyczące postępowania przygotowawczego to m.in. udział w:

 • przesłuchaniu jako pełnomocnik świadka

 • przesłuchaniu podejrzanego jako obrońca

 • oględzinach 

 • czasie trwania przeszukania, 

 • eksperymencie procesowym 

 • okazaniu i konfrontacji

 • charakterze obrońcy w przesłuchaniu świadka, którego z różnych względów z dużym prawdopodobieństwem nie będzie można przesłuchać przed sądem

 • zapoznaniu się z aktami postępowania

 • uzgodnieniu kary lub środków karnych w celu uzyskania wniosku o skazanie bez rozprawy; - podejmowanie inicjatywy dowodowej zgodnej z linią obrony

 • analiza materiału dowodowego 

 • składanie środków zaskarżenia 

 • kontakt telefoniczny i osobisty z podejrzanym tymczasowo aresztowanym 

 • podjęcie inicjatywy do dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. 

Usługi Kancelarii EPOQUE dotyczące postępowania sądowego: 

 • obrona oskarżonego 

 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego 

 • reprezentacja oskarżyciela subsydiarnego 

 • podtrzymywanie linii obrony 

 • udział w posiedzeniach sądowych w obu instancjach 

 • przesłuchiwanie świadków, biegłych, tłumaczy; 

 • podejmowanie inicjatywy dowodowej zgodnej z linią obrony 

 • składanie środków zaskarżenia (zażalenia, apelacje, kasacje) 

 • kontakt telefoniczny i osobisty z podejrzanym tymczasowo aresztowanym. 

 

Usługi Kancelarii EPOQUE dotyczące postępowania wykonawczego:

 

 • dotyczące odroczenia wykonania kary

 • przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności

 • uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary przy zastosowaniu systemu dozoru elektronicznego

 • dotyczące warunkowego przedterminowego zwolnienia z wykonania reszty kary

 • rozłożenie zapłaty grzywny na raty,

 • zadośćuczynienie od aresztu śledczego, jeśli warunki w celi były złe lub też doszło do pogorszenia stanu zdrowia osadzonego

 • wydanie kary łącznej

 • dotyczące warunkowego zawieszenia wykonania kary.

ZWYKŁE SPRAWY KARNE

Zwykłe sprawy karne 

 

Do kategorii zwykłych spraw karnych można zaliczyć, m.in.:

 

 • kradzież (w tym też dokumentów i danych osobowych) 

 • napaść z bronią w ręku czy rozbój,

 • posiadanie i handel nielegalnymi środkami odurzającymi (narkotykami i innymi)

 • błędy w sztuce medycznej

 • jazda pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych nielegalnych środków psychotropowych

 • oszustwa i wyłudzenia

 • pobicie, zabójstwo i inne przestępstwa przeciwko zdrowiu

 • zniesławienie i pomówienie

 • uczestnictwo w wypadku komunikacyjnym (zarówno jako sprawca, jak i pokrzywdzony).

Klienci z powiatów krośnieńskiego, sanockiego, brzozowskiego i bieszczadzkiego, którzy zwracają się do Kancelarii EPOQUE po porady prawne jako ofiary przestępstwa lub podejrzani czy oskarżeni, w ramach prawa karnego mogą liczyć na profesjonalne i kompleksowe wsparcie, obejmujące m.in.:

 • fachowe doradztwo – zarówno jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego, jak i na każdym kolejnym etapie sprawy

 • aktywną reprezentację przed organami ścigania oraz przed sądami wszystkich instancji – w charakterze obrońcy czy pełnomocnika strony pokrzywdzonej

 • pomoc w sporządzeniu zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa

 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia interesów finansowych w postępowaniu karnym

 • sporządzanie wszelkich pism i wniosków, w tym apelacji i kasacji, które są niezbędne w sprawach karnych

 • przeciwdziałanie stosowaniu środków zapobiegawczych (jak np. areszt) wobec naszych klientów.

SPRAWY KARNE GOSPODARCZE

Do kategorii spraw karnych gospodarczych (przestępczość białych kołnierzyków) można zaliczyć:

 • działanie na szkodę spółki;

 • oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe;

 • korupcja (zarówno łapownictwo bierne, jak i czynne);

 • działanie na szkodę wierzycieli

 • oszustwa i wyłudzenie kredytów lub dotacji;

 • oszustwa internetowe;

 • oszustwa finansowe;

 • sprawy związane z nielegalnymi praktykami stosowanymi w ramach przetargów i zamówień publicznych;

 • postępowanie związane z odpowiedzialnością członków zarządu spółki.

Dbając o interesy klientów, którzy zgłaszają się do Kancelarii EPOQUE w sprawach karnych gospodarczych, oferujemy:

 • kompleksową reprezentację, zarówno w charakterze obrońcy osoby podejrzanej lub oskarżonej, jak i pełnomocnika strony pokrzywdzonej, na każdym etapie postępowania

 • dbałość o to, aby działania organów ścigania (policji, prokuratury i innych), nie odbiła się negatywnie na interesach biznesowych naszych klientów, w tym też na dobrej opinii i pozycji jego działalności

 • kompleksowe doradztwo w zakresie zgodności działań klienta z prawem – udzielamy porad, a także rozwiewamy wszelkie wątpliwości, zalecając określone postępowanie i przestrzegając przed praktykami, które z punktu konkretnych ustaw, mogą zostać uznane za nielegalne.​

SPRAWY KARNE SKARBOWE

Do kategorii spraw karnych skarbowych zaliczyć można: 

 • postępowanie w sprawach oszustw podatkowych (opisanych szerzej w art. 56 Kodeksu Karno-Skarbowego)

 • postępowanie w przypadku podejrzewania wyłudzenia podatku VAT

 • nieprowadzenie lub nieprzechowywanie ksiąg w siedzibie głównej, przedstawicielstwie czy oddziale lub też, w przypadku korzystania z usług księgowych zewnętrznego podmiotu, w miejscu określonym w umowie z danym biurem rachunkowym

 • utrudnianie lub uniemożliwienie dokonania kontroli skarbowej przez uprawnionego do tego celu urzędnika państwowego.

Kancelaria EPOQUE udziela klientom stosownych porad, a także świadczy kompleksową pomoc w zakresie spraw wynikających z KKS. Działania obejmują, m.in.:

 • profesjonalne doradztwo w zakresie podejmowanych przez klienta działań – poradzimy, w którym momencie lepiej jest skorzystać z instytucji czynnego żalu, a także, w której sprawie lepiej wziąć pod uwagę możliwość dobrowolnego poddania się odpowiedzialności

 • skuteczną reprezentację interesów podejrzanego i oskarżonego na każdym etapie – od kontroli, przez postępowanie przygotowawcze po pełnomocnictwo przed sądami wszystkich instancji

 • prowadzenie korespondencji między naszym klientem a określonymi organami skarbowymi

 • przygotowywanie stosownych pism i wniosków, koniecznych z punktu sprawy z zakresu prawa karno-skarbowego.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie karnej, zapraszam do kontaktu z Kancelarią EPOQUE. 

bottom of page