top of page

Zostałeś ukarany w czasie pandemii COVID-19? Mandat a kara administracyjna

Zaktualizowano: 27 wrz 2020

Mandat a kara administracyjna to nie to samo.

Na początku należy zwrócić uwagę na to, że nie można nakładać odrębnych sankcji za jedno i to samo naruszenie prawa np. złamanie ograniczeń w przemieszczaniu się czy prowadzenie działalności wbrew zakazowi.

Patrolujący ulice funkcjonariusze Policji mają prawo wystawić mandatu karny, co wynika z art. 54 Kodeksu wykroczeń:

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Ponadto, funkcjonariusze Policji mogą uznać, że w danym przypadku należy również zawiadomić Powiatowego/Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Po zawiadomieniu dany inspektor sanitarny może na podstawie art. 48a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nałożyć administracyjną karę pieniężną w granicach od 5000 zł do 30 000 zł.

Niestety zdarza się, że w danym przypadku jednocześnie nakładane są – mandat oraz kara pieniężna.

Postępowanie mandatowe

W przypadku wystawienia mandatu można przyjąć mandat albo można odmówić jego przyjęcia. Funkcjonariusz Policji ma obowiązek pouczyć o tym prawie. Jeśli mandat nie zostanie przyjęty, to w dalszej kolejności funkcjonariusz kieruje do sądu wniosek o ukaranie. W sądzie w tego rodzaju sprawach najczęściej zapada na posiedzeniu niejawnym wyrok nakazowy, od którego można wnieść sprzeciw w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Po wniesieniu sprzeciwu postępowanie karne toczy się na zasadach ogólnych. W toku postępowania obwiniony ma prawo składania wniosków dowodowych i przedstawiania swojej wersji wydarzeń. Sprawa może zakończyć się uniewinnieniem lub skazaniem.

Postępowanie względem nałożonej kary administracyjnej

W przypadku nałożenia kary administracyjnej pojawia się problem związany z tym, że jest ona natychmiast wykonalna. Od decyzji organu administracji I instancji o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje odwołanie do organu wyższego. W przypadku inspekcji sanitarnej będzie to Wojewódzki lub Państwowy Inspektor Sanitarny. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Wraz z odwołaniem należy rozważyć złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji odpowiednio taki wniosek argumentując.

Po analizie argumentów, organ II instancji może uchylić zaskarżoną decyzję lub utrzymać ją w mocy. W dalszej kolejności sprawę można skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego właściwego według siedziby organu. Od skargi wnosi się opłatę. Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku jej ponoszenia. Ze skargą można złożyć wniosek o wstrzymanie decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny może uchylić decyzję lub utrzymać ją w mocy. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią COVID-19, w każdym przypadku warto rozważyć złożenie odwołania od decyzji nakładającej karę pieniężną lub odmowę przyjęcia mandatu.

Autor: Judyta Kasperkiewicz


Zdjęcie: pixabay.com

29 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page