top of page

Sąd Najwyższy rozstrzygnie o dopuszczalności dozoru elektronicznego w przypadku recydywy


Sąd Najwyższy niedługo pochyli się nad problemem możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (sygn. I KZ 18/22, 19/22) w przypadku recydywy.


Przypomnieć należy, że sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 k.k.;

- jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary; - skazany posiada określone miejsce stałego pobytu; - osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na przebywanie z nim;

- odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Sąd bierze również pod uwagę w przypadku sprawcy, który nie rozpoczął wykonywania kary - względy bezpieczeństwa, stopień demoralizacji i inne szczególne okoliczności, które nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.


Stan prawny na dzień: 12 grudnia 2022 roku


Zdjęcie: pixabay.com

8 wyświetleń0 komentarzy

コメント


bottom of page