top of page

Prawo ochrony środowiska i nowe technologie: wpływ sieci 5G na ludność i nowelizacja megaustawy

earth-2254769_1280

Temat rozwoju sieci 5G to zagadnienie, które stanowi obszar swoistej walki pomiędzy firmami sieci komórkowych a tymi, którzy twierdzą, że sieć 5G negatywnie wpływa na zdrowie ludności. Jak prawo reguluje rynek dla tego rodzaju działalności i jak chroni ludność przed potencjalnymi skutkami funkcjonowania sieci 5G? 

Sieć 5G

Sieć 5G to technologia mobilna piątej generacji obejmuje standard systemu, który musi spełniać założenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU).

Kluczowe wymagania wydajnościowe zdefiniowane przez ITU dla sieci 5G:

 1. przepływność do 20 Gb/s w łączu do terminala („w dół”)

 2. przepływność do 10 Gb/s w łączu do sieci („w górę”)

 3. opóźnienia na poziomie 4 ms dla zastosowań eMBB i 1 ms dla zastosowań URLLC

 4. efektywność widmowa do 30 bit/s/Hz

 5. poziom błędów dla zastosowania URLLC na poziomie 10-5

Historia rozwoju technologii komórkowej w skrócie

 1. NMT (Nordic Mobile Telephone), 450 MHz

 2. GSM (Global System of Mobile Communication System), 900 MHz

 3. DCS (Digital Communication System) 1800 MHz

 4. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 2100 MHz

 5. LTE (Long Term Evolution) 800,1800 i 2600 MHz

Polskie dotychczasowe uregulowania

Regulacje dotyczące wymagań dla sieci telefonii komórkowej zawarte zostały m.in. w:

 1. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów

 2. Ustawie z 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Ograniczenia:

 1. krajowe: do budowy sieci telefonii komórkowej, czyli od 300 MHz do 300 GHz wymaga się maksymalnie 7 V/m dla składowej elektrycznej lub 0,1 W/m2

 2. międzynarodowe: według ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Proetection) rekomenduje dla częstotliwości UMTS 2100 MHz wartość 10 W/m2 (wartość ponad stukrotnie wyższą)

Argumenty przeciwników sieci 5G

Wśród argumentów przeciw rozwoju sieci 5G wymienia się:

 1. brak miarodajnych pomiarów dla natężenia PEM;

 2. nierzetelne badania przeprowadzone przez firmy informatyczne;

 3. wzrost zachorowań na np. nowotwory, bezpłodność, Alzheimera;

 4. narzędzie manipulacji/tortur nad ludnością;

Argumenty zwolenników sieci 5G

 1. wzrost szybkości Internetu;

 2. bardziej szkodliwe jest funkcjonowanie samego telefonu komórkowego niż nadajnika sieci 5G;

 3. przyspieszenie transferu danych;

 4. korzystne rozwiązanie dla automatyzacji i robotyzacji, gdyż umożliwia szybszą zmianę technologii i redukcję kosztów inwestycyjnych;

 5. wspomóc ma obszary wykluczone cyfrowo;

Megaustawa i jej nowelizacja

Megaustawa to ustawa z 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomuniacyjnych. Kilkakrotnie była nowelizowana i ostatnio w maju 2019 roku rząd przyją projekt kolejnej nowelizacji. Tym razem kluczowe zmiany odnoszą się właśnie do ułatwień dla rozwoju sieci 5G.

Wśród tych zmian wymienia się:

 1. ułatwienia dotyczące wykorzystania przez przedsiębiorców istniejącej infrastruktury technicznej;

 2. doprecyzowanie zasad dostępu do nieruchomości i budynków w celu wykonania instalacji telekomunikacyjnej;

 3. ułatwienie dostępu do specyficznych kategorii nieruchomości jak np. grunty lasów państwowych,  tzw. kolejowe tereny zamknięte oraz nieruchomości i budynki wielorodzinne w celu budowy sieci telekomunikacyjnejStworzenie ogólnopolskiego portalu informacyjnego dot. inwestycji telekomunikacyjnych – tzw. Punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji;

 4. wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia – na uzasadniony wniosek jednostki samorządu terytorialnego – przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, kontroli w zakresie poziomów pola elektromagnetycznego emitowanego z instalacji radiokomunikacyjnych;


zniesienie obowiązku informowania z wyprzedzeniem operatora telekomunikacyjnego o planowanej kontroli poziomów pola elektromagnetycznego ze stacji bazowej telefonii komórkowej;

Już w 1996 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informowała o braku zagrożenia dla zdrowia ludności wynikającego z funkcjonowania sieci 5G. Raport NIK z 2015 roku “Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej” wskazało szereg nieprawidłowości i szczegółowe rekomendacje.

Warto zapamiętać:

 1. 5G to nazwa technologii sieci komórkowej, a 5 GHz to częstotliwość pracy routera Wi-Fi;

 2. Rozwój sieci 5G wydaje się nieunikniony, gdyż żadne z wyników przeprowadzonych badań nie wskazują, aby sieć 5G zagrażała zdrowiu ludności;

 3. Polski ustawodawca coraz bardziej przychylnie spogląda na rynek usług sieci komórkowej i umożliwia szybszy niż wcześniej rozwój sieć 5G;

Stan na dzień: 11 czerwca 2019 roku

Foto: pixabay.com

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page