top of page

Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli (Karta Nauczyciela) - Obrona nauczyciela, cz. I.
W postępowaniu dyscyplinarnym ustanowienie przez nauczyciela obrońcy i korzystanie z jego pomocy jest możliwe na każdym etapie postępowania. Obrońcą może być każdy, o ile nie jest to członek komisji dyscyplinarnej, przed którą toczy się postępowanie. Obrońcą nie musi być prawnik, ale z oczywistych względów prawnik, w tym adwokat i radca prawny będzie najlepiej przygotowany do podejmowania się obrony.

 

Do postępowania dyscyplinarnego uregulowanego w Karcie Nauczyciela znajdują zastosowanie przepisy kodeksu postępowania karnego, w tym te dotyczące obrony.

 

Prawnicy oprócz pełnienia roli obrońcy, występują w postępowaniach dyscyplinarnych w roli pełnomocnika dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę, który zawiadamia o uchybieniu przez nauczyciela godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela określonym w art. 6 Karty Nauczyciela.

 

Obrońca w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym ma szereg uprawnień, w tym może zapoznać się z aktami sprawy, podejmować działania w celu obrony nauczyciela, a nadto zawiadamiany jest o planowanych czynnościach, w których ma prawo brać udział.

 

Obrońca nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym, po otwarciu rozprawy ma możliwość złożenia wniosków formalnych, zadawać pytania świadkom i biegłym, a także wypowiadać się co do każdego przeprowadzonego dowodu. Obrońca może zgłaszać nowe wnioski dowodowe aż do zamknięcia rozprawy.

 

Po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym, przewodniczący składu orzekającego udziela głosu kolejno rzecznikowi dyscyplinarnemu, nauczycielowi i jego obrońcy. Obrońca ma prawo złożyć odwołanie od orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej. W przypadku niekorzystnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej obrońca ma prawo wnieść odwołanie do sądu apelacyjnego – wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Profesjonalne wsparcie nauczyciela w wieloetapowym i złożonym postępowaniu dyscyplinarnym może okazać się niezbędne, stąd często dobrym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc zaraz po uzyskaniu informacji o postępowaniu.


Stan prawny na dzień: 13 stycznia 2024 r.


Zdjęcie: freepik.com

9 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page