top of page

O służebności przesyłu w skrócie

sunset-4030067_1280

Służebność przesyłu jako ograniczone prawo rzeczowe zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 roku, Nr 116, poz. 731), która weszła w życie 3 sierpnia 2008 roku. 

Czym jest prawo przesyłu?

Prawem przesyłu jest prawo korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego z cudzej nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych.

Czym są urządzenia przesyłowe?

Urządzeniami przesyłowymi są urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne np. stacji transformatorowych, słupów i linii elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów czy światłowodów.

W jaki sposób można ustanowić służebność przesyłu?

  1. W drodze umowy pomiędzy właścicielem (użytkownikiem wieczystym) a przedsiębiorcą. Przy czym, właściciel nieruchomości musi złożyć stosowne oświadczenie w formie aktu notarialnego. Dla oświadczenia woli przedsiębiorcy przesyłowego nie jest wymagana forma szczególna. Następnie konieczny jest wpis ustanowionego ograniczonego prawa rzeczowego do księgi wieczystej.

  2. Na drodze postępowania sądowego każda ze stron może wystąpić z żądaniem ustanowienia służebności przesyłu. Służebność przesyłu ustanawia się za odpowiednim wynagrodzeniem. Odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy dotyczące ustanowienia służebności drogi koniecznej.

  3. W drodze wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

  4. Nabycie służebności przesyłu w drodze zasiedzenia.

Prawo do wynagrodzenia

Co do zasady, służebność przesyłu ustanawiana jest odpłatnie, chyba, że strony uzgodniły odmiennie w umowie lub właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości zrzekł się tego prawa. Wynagrodzenie ma charakter jednorazowy (zwykle). Na wysokość wynagrodzenia mają wpływ takie czynniki jak:

  1. ceny rynkowe, przy uwzględnieniu stopnia umniejszenia ich wartości

  2. straty właściciela (użytkownika wieczystego)

  3. poziomu rozwoju sąsiednich terenów

  4. planów inwestycyjnych

Odszkodowanie za dotychczasowe bezumowne korzystanie ze swojej nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego.

Właściciel (użytkownik wieczysty) może żądać odszkodowania za dotychczasowe bezumowne korzystanie ze swojej nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego. Roszczenia z tego tytułu ulegają przedawnieniu w terminie 10 lat, a w przypadku, gdy z roszczeniem wystąpią przedsiębiorcy to termin ten wynosi 3 lata. Powództwo o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie nie przerywa biegu terminu zasiedzenia służebności.

Stan na dzień: 23 maja 2019 roku

Foto: pixabay.com

7 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page