top of page

Mediacje w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego

Mam przyjemność ogłosić, że zarządzeniem nr 73/2021 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 grudnia 2021 roku zostałam powołana na mediatora w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.


Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego jest stałym i niezależnym sądem polubownym, który powołany został na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym w celu rozpatrywania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji, a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty.

Właściwość Sądu Polubownego obejmuje rozpatrywanie sporów z udziałem uczestników rynku finansowego i nie ogranicza się wyłącznie do sporów z udziałem konsumentów.


Sąd Polubowny oferuje dwie ścieżki rozwiązania sporu: pierwszą w postaci mediacji, której celem ma być zawarcie ugody pomiędzy stronami sporu przy udziale mediatora oraz drugą w postaci postępowania arbitrażowego, w ramach którego dochodzi do rozstrzygnięcia sporu w drodze wyroku Sądu Polubownego.

Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, wynosi co najmniej 500 zł oraz o prawa niemajątkowe.Przy tej okazji przypominam o podstawowych zasadach mediacji:


1) Dobrowolność - mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że każda ze stron dobrowolnie do niej przystępuje i w każdym momencie może od niej odstąpić.


2) Akceptowalność - strony wybierają oraz akceptują mediatora i to one decydują o tym, jak kończy się mediacja, w tym o treść ugody.


3) Mediacja jest poufna, co oznacza, że na informacje przekazywane podczas mediacji nie mogą być ujawniane instytucjom i osobom trzecim.


4) Mediator ma obowiązek zachować bezstronność, czyli musi dbać o równowagę między stronami i wspierać obie strony w równym stopniu.


5) Mediator ma obowiązek zachować neutralność, czyli powinien dbać o to, aby strony wypracowały najlepsze dla nich rozwiązanie i powstrzymuje się od narzucania rozwiązań.16 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page