top of page

PRAWO OCHRONY KONSUMENTÓW

financing-3536755_1280.jpg
Podpisanie umowy
Debt.jpg

Kredyty frankowe

Ochrona praw konsumentów

Upadłość konsumencka

financing-3536755_1280.jpg

KREDYTY FRANKOWE

Pomoc prawna dla Frankowiczów

Kancelaria EPOQUE zajmuje się sprawami z powództw kredytobiorców przeciwko bankom oraz reprezentacją w procesie sądowym kredytobiorców pozwanych przez banki. Sprawy prowadzone przez Kancelarię EPOQUE dotyczą zarówno umów indeksowanych, jak i umów denominowanych. Prowadzę sprawy na terenie całego kraju.

Sprawy tzw. frankowe charakteryzują się tym, że strategie banków, działania procesowe przeciwników procesowych, poglądy doktryny i orzecznictwa dynamicznie się zmieniają. W związku z tym, Kancelaria EPOQUE na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany i nowości w orzecznictwie, które mogą mieć wpływ na przebieg postępowań w sprawach frankowych.

W jaki sposób zlecić sprawę frankową?

Kancelaria EPOQUE przyjmuje zgłoszenia przede wszystkim w formie e-mailowej, a także na indywidualnych spotkaniach w Warszawie, Krakowie, Krośnie i w innych polskich miastach. 

Każdorazowo w ślad za zgłoszeniem należy przekazać nam umowy kredytu wraz ze wszystkimi aneksami (porozumieniami) zmieniającymi umowę (mogą to być kopie/skany przesłane drogą e-mailową). Często zdarza się, że integralną częścią umowy jest również regulamin, który również należy skompletować.

Obsługa spraw wygląda następująco:

1. Zgromadzenie kompletu dokumentów:

 • Umowa o kredyt hipoteczny;

 • Regulamin – jeżeli był załączony do umowy (często nazywany „Ogólnymi Warunkami Umowy”, „Częścią Ogólną Umowy” itp.) wraz z późniejszymi zmianami,

 • Aneks/Aneksy do umowy (np. zwiększających kwotę kredytu, zmieniających walutę spłat),

 • Informacja o wysokości transz kredytu (w PLN) oraz o dacie wypłaty każdej z transz,

 • Informacja dotycząca rat kredytu: wysokość każdej raty, termin płatności, zastosowane oprocentowanie, historia wpłat.

2. Analiza umowy kredytowej i przygotowanie opinii prawnej: Analiza umowy kredytowej we franku szwajcarskim ma na celu ustalenie:

 • rodzaju kredytu: indeksowany czy denominowany

 • rodzaju instrumentu finansowego: kredyt czy pożyczka

 • czy umowa została zawarta przez konsumenta

 • czy umowa zawiera postanowienia uznawane za abuzywne bądź nieważne

3. Sporządzenie reklamacji/wezwania do zapłaty lub innego wniosku do banku; 

4. Obsługa sprawy w sądzie: Prowadzimy pełną obsługę sporów przed sądem. Jesteśmy z Państwem na każdej rozprawie, przygotowujemy wszystkie niezbędne pisma, czuwamy nad przebiegiem postępowania.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w sprawie kredytu frankowego, zapraszam do kontaktu z Kancelarią EPOQUE. 

Debt.jpg

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Pomoc prawna przy oddłużaniu

Czym jest upadłość konsumencka? 

 

Upadłość konsumencka to jedno ze skutecznych narzędzi w walce z nadmiernym zadłużeniem osoby fizycznej. Stanowi często szansę na wyjście z zadłużenia czy spirali zadłużenia. Ma na celu oddłużenie osoby fizycznej, która popadła w stan niewypłacalności. Stan niewypłacalności rozumiany jest jako stan, w którym dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych

 

Efektem postępowania następującego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może być rozłożenie należności na raty, częściowe lub nawet całkowite umorzenie zadłużenia. 

 

Korzyści płynące z ogłoszenia upadłości:

 

 • komfort psychiczny

 • możliwość oddłużenia

 • niskie koszty sądowe – opłata od wniosku wynosi 30 zł

 • zawieszenie postępowania windykacyjnego (przedsądowego)

 • zawieszenie postępowania sądowego

 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego

 • zawieszony bieg naliczania odsetek 

 

W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do sądu oraz wzięcia udziału w postępowaniu wraz z wierzycielami oraz syndykiem. Takie postępowanie wiąże się również z tym, że przez czas trwania postępowania zostaniesz pozbawiony możliwości zarządu własnym majątkiem i swobodnym dysponowaniem dochodami. 

 

Nie jest tak, że każdy przypadek nadaje się do tego, aby starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W niektórych sytuacjach nie jest to możliwe albo istnieją bardziej korzystne rozwiązania. W związku z tym, decyzja o wszczęcie postępowania o ogłoszenie upadłości powinna zostać podjęta rozważnie i przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności. 

 

ZAKRES USŁUG

 

Kancelaria EPOQUE świadczy usługi w zakresie upadłości konsumenckiej, na które składają się m.in.:

 

 • Analiza prawno-finansowa sytuacji;

 • Wyjaśnienie:

 

 1. Na czym polega i jakie są przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej? 

 2. Jaki wpływ ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na sytuację majątkową dłużnika i jego rodziny?

 3. Ile wynagrodzenia za pracę może zająć syndyk?

 4. Ile renty względnie emerytury będzie ulegało potrąceniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w razie ogłoszenia upadłości? 

 • Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;

 • Reprezentacja przed sądem w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;

 • Reprezentacja w toku właściwego postępowania upadłościowego prowadzonego po ogłoszeniu upadłości;

 • Reprezentowanie na posiedzeniu w przedmiocie planu spłaty wierzycieli;

 • Zaskarżenie niekorzystnych decyzji i rozstrzygnięć sądu upadłościowego oraz sędziego-komisarza;

 • Sporządzenie pism procesowych do sądu, w tym wniosku o wstrzymanie postępowań egzekucyjnych na czas postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, wniosku o wydzielenie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych;

 • Wsparcie w kontakcie z syndykiem i wierzycielami.

 

Jeśli nie jesteście Państwo pewni, czy dobrym rozwiązaniem dla waszych problemów finansowych może być upadłość konsumencka, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią EPOQUE. 

bottom of page