top of page

PRAWO DLA POLONII I CUDZOZIEMCÓW

29064385_1907075589539248_42915563777906
Miejskie Skyline
dreamstime_l_74609939.jpg

Prawo dla Polaków mieszkających poza granicami kraju (dla Polonii)

Współpraca międzynarodowa

Prawo dla cudzoziemców

dreamstime_l_74609939.jpg

PRAWO DLA CUDZOZIEMCÓW

Do you speak English? Hablas Ingles? Sprichst du Englisch? Чи говорите ви українською? 

Kancelaria EPOQUE świadczy usługi tym, którzy przebywają poza swoją Ojczyzną. Pomoc prawna skierowana jest wobec cudzoziemców, którzy mogą być narażeni na bezprawne naruszanie ich praw właśnie ze względu na nieznajomość obcego prawa czy nieznajomość lub niedostateczną znajomość języka obcego.

Mam doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej cudzoziemcom i występuję jako ich pełnomocnik przed Wojewodami i Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców.

Kancelaria EPOQUE świadczy pomoc prawną cudzoziemcom w następującym zakresie:  

1.    Reprezentacja cudzoziemca w sądach i przed organami administracji państwowej;

2.    Reprezentacja cudzoziemca przy postępowaniu legalizacji pobytu na terenie RP, w przedmiocie:

 • zezwolenia na pobyt czasowy;

 • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;

 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta);

 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP;

 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej;

 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach;

 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu w celu prowadzenia badań naukowych;

 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu dla członków rodzin cudzoziemców;

 • zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodzin obywatela RP;

 • pobyt na terytorium RP cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi;

 • zezwolenia na pobyt w RP w przypadkach wskazania innych okoliczności;

 • zezwolenia na pobyt stały;

3.    Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

4.    Reprezentacji przy zakupie nieruchomości;

5.    Doradztwie w zakresie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakładania spółek,

6.    Pomocy przy uzyskiwaniu innych niezbędnych zezwoleń oraz na bieżącej obsłudze prawnej kończąc.

Ponadto, do zakresu usług świadczonych przez Kancelarię EPOQUE należą również wszelkie inne sprawy z zakresu prawa imigracyjnego:

 • Reprezentacja cudzoziemców przed Strażą Graniczną w sprawa o deportację

 • Reprezentacja cudzoziemców umieszczonych w zamkniętych ośrodkach strzeżonych (np. Ośrodek Strzeżony dla Cudzoziemców w Przemyślu); 

 • Pomoc prawna przy rejestracji spółek przez cudzoziemców;

 • Reprezentacja cudzoziemców przed sądem w sprawie o uzyskanie zgody na zawarcie związku małżeńskiego; 

 • Reprezentacja pracodawców w sprawach o zezwolenie na pracę dla cudzoziemców; 

 • Reprezentacja cudzoziemców w postępowaniu o uzyskanie obywatelstwa polskiego lub o nadanie obywatelstwa przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej; 

 • Pomoc w transkrypcji i legalizacji zagranicznych dokumentów

Pomoc prawna cudzoziemcom świadczona jest w językach:

 • angielskim

 • hiszpańskim 

 • niemieckim

 

Nieodpłatna pomoc prawna przy ochronie międzynarodowej cudzoziemców

 

Na podstawie ustawy z 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, świadczę nieodpłatnie pomoc prawną cudzoziemcom wnioskującym o przyznanie ochrony międzynarodowej oraz cudzoziemcom, których pozbawia się tej ochrony. Pomoc prawna świadczona będzie na etapie postępowania odwoławczego i polega na sporządzaniu odwołań od decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców oraz działaniu w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych 

 

Wspieram również szereg organizacji pozarządowych m.in. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w Warszawie czy Centrum Pomocy im. Haliny Nieć w Krakowie, w ich walce o poszanowanie praw cudzoziemców. 

Przykład sprawy, przy której współpracowałam: 

Strzeżone ośrodki dla cudzoziemców – nie dla ofiar przemocy.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w zakresie prawa cudzoziemców, zapraszam do kontaktu. 

bottom of page